Var femte Svensk bor i mögelskadat hus.

Vi på Specialrengöringar Sverige följer det mesta inom utredningar och forskning som kommer ut inom våra arbetsområden.

Folkhälsomyndigheten har släppt sin miljöhälsorapport för 2017. Det här följer vi på Specialrengöringar sverige med spänning eftersom flera av de saker som de tittar på ligger inom våra intresseområden och även arbetsområden.

Var femte Svensk bor i mögelskadat hus!

Det visar sig att många i sverige bor i hus där det finns synligt och märkbart mögel. Problem i inomhusmiljön är naturligtvis mer än bara mögelskador, det är dock anmärkningsvärt att vi i dagens Sverige 2017 fortfarande har så stora mögelproblem.

Det är en läsvärd rapport för alla oss som är intresserad av boendemiljö och människors hälsa!

Det är inte bara mögel som rapporten handlar om, det är ett brett spektrum av miljöaspekter som påverkar oss människor. Mögelsaneringen är bara en av de saker som vi arbetar med, den här utredningen är även intressant ur aspekten att den tar upp andra miljöfaktorer som påverkar oss.

Inomhusmiljö – och hur den påverkar oss människor.

Man kan läsa om flera olika typer av påverkande miljöfaktorer som vi kommer i kontakt med varje dag. Inom den delen av Specialrengöringar som arbetar med analyser och luftkvalitetmätningar så arbetar vi dagligen med dessa frågor.

Hur står det till med din inomhusmiljö?

Vi vistas mycket inomhus i Sverige, mögelskador är en sak, men vi utsätter oss också för många andra hälsopåverkande faktorer.  Om du är intresserad av att veta mera om de tjänster vi utför inom luftkvalitet och mögelsanering så tveka inte att kontakta oss för mer information.

Riskbedömning ( saxat ur MH 17)
Människor tillbringar huvuddelen av sina liv i byggnader.
Miljön och luftkvaliteten inomhus har därför stor betydelse för människors välbefinnande och
hälsa. Enligt de uppföljningar som tidigare gjorts kommer miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö med
dess precisering om hälsa och säkerhet inte vara uppnåttår 2020. Resultaten från MHE 15 bekräftar detta.
Resultaten för de hälsoindikatorer som kopplas till målet antyder att det finns avsevärda problem som
inte har minskat över tid.

Varken besvär av inomhusmiljön eller bostäder med fukt och mögel har minskat
från MHE 07 till MHE 15.
Andelen som anger att de har fukt och mögel i bostaden var ungefär densamma i MHE 15 som i
MHE 07 (19 respektive 18 procent).

I hyresrätter byggda före 1986 tycks förekomsten ha ökat något.
Med fukt och mögel avses mögellukt, synliga fuktskador (fläckar och dylikt), eller synlig mögelväxt (exklusive mögliga kakelfogar och ytor i våtrum). När det gäller risken för hälsobesvär på grund av fukt och
mögel i inomhusmiljön finns olika uppskattningar; till exempel anges att risken för luftvägsbesvär ökar
med 30–75 procent om man bor i hus med fukt ochmögel (38, 41).

Totalt 7,2 procent av de svarande i MHE 15 anger att de har astma, och en 50-procentig
riskökning skulle innebära att cirka 44 000 vuxna har astmasymtom till följd av exponering för fukt och mögel i bostaden.

Även barn kan påverkas negativt.

Enligt beräkningar i MHR 13 utvecklar årligen mer än 700 barn i åldern upp till 4 år astmasymtom till följd av fukt och mögel i bostaden (48).

Dessa riskskattningar är dock mycket osäkra.
Andelen som anger att de har besvär på grundav inomhusmiljön har inte minskat. Både MHE 07
och MHE 15 visar att 20 procent av de svarande har besvär eller symtom på grund av inomhusmiljön (i
bostaden, i skolan eller på arbetet).

Andelen som anger att de har besvär på grund av boendet har ökat marginellt, från 8,0 till 9,0 procent. Liksom tidigare är dock andelen lägre bland de svarande som bor i nya hus.

Den högsta besvärsfrekvensen finns bland personer som bor i hyresrättshus byggda 1961–1975, så
kallade miljonprogramhus.

Rapporteringen av besvär är dock ungefär densamma i alla hyresrätter byggda
före 1986 och sammanfaller med en högre förekomst av fukt och mögel i dessa äldre byggnader.
Överkänslighetsbesvär har blivit vanligare i befolkningen och personer med allergi är mer känsliga även
för inomhusmiljöfaktorer, och därmed understryker resultaten ett fortsatt behov av att förebygga, utreda
och åtgärda problem i inomhusmiljön.

 

Länk till sidan om mögelsanering: https://specialrengoringar.se/mogelsanering/

Länk till sidan om inomhusmiljöundersäkning och luftkvalitetmätningar: https://specialrengoringar.se/luftkvalitetmatning/

Här kan du läsa ur kapitel 4 – Folkhälsomyndighetens rapport 2017

Var femte Svensk bor i mögelskadat hus – kapitel 4 Folkhälsomyndighetens rapport

Här hittar du en länk till hela rapporten som kan laddas ned från Folkhälsomyndigheten: Rapport 2017