020 - 364040 [email protected]

Luftkvalitetmätning

– undersökning av luft

Luftkvalitetmätning

Många människor upplever problem med inomhusmiljön de vistas i, det kan vara både på jobbet och hemma. De vill försäkra sig om att allt står rätt till. Vi på Specialrengöringar Sverige arbetar med de lite svårare typer av rengöring som kan uppkomma, en naturlig del av vår verksamhet är kontroller av olika slag.

Screening

Specialrengöringar Sverige har en tjänst där vi utför en screening av miljön med instrument som mäter flera olika vanligt förekommande problemskapande ämnen och företeelser.

Partikelmätning i luften

En annan tjänst vi erbjuder är att vi kan utföra en partikelmätning i luften. Partikelmätningen görs på så sätt att den luft som skall analyseras sugs genom en speciell maskin och partiklarna i luften fastnar på en mätstubbe. Dessa mätstubbar skickas sedan för analys i ett svepelektronmicroskåp.

Luftkvalitetmätning Specialrengöringar Sverige.

Vanliga symptom vid problem med inomhusmiljön

 • Slemhinne- och luftvägssymtom – Känsla av irritation eller torrhet i ögon, näsa och svalg, nästäppa, snuva, heshet, hosta, återkommande luftvägsinfektioner, uppkomst eller försämring av astma.
 • Hudsymtom – Värmekänsla eller rodnad i ansiktet och på halsen, torr, irriterad hud, klåda, hudutslag, försämring av seborroisk dermatit, rosacea, urtikaria eller eksem.
 • Allmänsymtom – Trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla, luktöverkänslighet, andningssvårigheter.
 • Andra problem – T ex upplevelse av obehaglig lukt, exempelvis lukt av av mögel, jord eller källare.
Michael Norberg

Arbetsledare luftkvalitet, Specialrengöringar Sverige

Luftkvalitén är viktig

Luftföroreningar kan orsaka en mängd sjukdomar och ohälsotillstånd och man kan tyvärr inte med endast ovk-besiktning avgöra om luftkvaliteten är bra inomhus. Luften kan innehålla en mängd olika föroreningar och ovk-besiktningen kan ändå vara godkänd.

Kontakta oss idag för mer info om luftkvalitetmätning!

14 + 4 =

Screening av inomhusmiljö

En frisk och hälsosam inomhusluft är viktig för att vi människor skall må bra och inte bli sjuka. Genom att göra grundläggande luftkvalitetmätningar så kan man hitta de vanligaste orsakerna och problem i inomhusluften.

Vi kallar vår undersökning för screening.

När vi mäter din inomhusluft så gör vi det med mätinstrument som är direktindikerande, de talar alltså om hur luften ser ut just där och då i din miljö. Våra mätningar sammanställs till ett protokoll där jämförelse görs med problemfria miljöer och utomhusmiljön. Från protokollet kan en del slutsatser dras som vi delar med oss till dig. Om vi ser något som inte verkar stå rätt till ger vi dig förslag på åtgärder.

Luftkvalitetmätning Specialrengöringar Sverige.

En luftkvalitetsmätning (Screening) i realtid omfattar följande parametrar:

 • CO2 = koldioxid
 • CO = kolmonoxid
 • RH = relativ luftfuktighet samt temperatur
 • Lufttryck, vind- och väderförhållande
 • TVOC = totala VOCs inom IE 10,6 eV (IE = joniseringsenergi, där även vissa trafikavgaser ingår t ex BTEX, samt NOx och NO2 ospecificerade)
 • +/- joner = små snabba joner
 • Partiklar/vikt = mikrogram/m3 luft inom PM10
 • Partiklar fraktioner = 4 storleksfraktioner inom PM10 (PM10 = partiklar mindre än el lika med 10 mikrometer)

Vid misstanke om fukt kan oförstörande fuktkontroller göras vid samma tillfälle.

Sammanställning, analys, förklaring och åtgärdsförslag ingår. I regel ingår mätningar på 3 mätpunkter för jämförelse och analys av relativa värden (utomhus, inomhus där misstanke finns om dålig luft, samt inomhus där luften bedöms vara bra).

Skriftlig rapport på mätvärden

När vi gör vår screening av inomhusluften så får du en skriftlig rapport på mätvärden och vad vi kan säga om de olika värdena vi får fram. Med detta i hand kan du sedan bestämma dig för om du vill gå vidare med djupare undersökningar eller om du känner dig tillfreds med att ha gjort denna kontroll.

Rapporten kommer med en beskrivning av vad mätvärdena visar på ett pedagogiskt sätt som man förstår, annars kan det ofta vara så att man får mätvärden men inte kan använda värdena till något eftersom det är svårt för en lekman att förstå samband.

En screening är alltså inte en fullständig utredning av en fastighet utan mer en ögonblicksbild av hur det ser ut just i mätögonblicket. Den kan visa på avvikelser i inomhusmiljön och i så fall behövs ofta ytterligare utredning och analys.

Vad händer sen?

Om våra mätningar skulle visa på några konstigheter som behöver ytterligare utredning då kan vi kan även hjälpa dig med det. Vi samarbetar med experter som kan göra fördjupande undersökningar.

Luftkvalitetmätning

Partikelmätning i luften

Ett annat av våra verktyg är partikelmätning i luften. Partikelmätningen görs på så sätt att den luft som skall analyseras sugs genom en speciell maskin och partiklarna i luften fastnar på en mätstubbe. Dessa mätstubbar skickas sedan för analys i ett svepelektronmicroskåp.

Vid denna analys tas bilder på de partiklar som fastnar på mätstubbarna och man kan jämföra testresultat i olika delar av byggnaden, ventilationen och utomhusluft. Detta kan vara ett bra verktyg för att lokalisera ett problemområde i en fastighet och det kan ofta också visa vilken/vilka typer av partiklar som finns i luften.

Analysen får du sedan ta del av med laboratoriets utlåtande om de partiklar som är hittade. Det framgår också om luften anses innehålla normala mängder partiklar.

Specialrengöringar Sverige är medlemmar i Swesiaq

Vi försöker hålla oss ajour med det senaste inom inomhusmiljö och är bland annat medlemmar i föreningen Swesiaq (Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate.)

Genom att vår verksamhet utgår från att vi främst arbetar med att åtgärda och förebygga problem med inomhusmiljö och hygien så tycker vi att vi har bra kunskaper som kommer till användning när inomhusmiljöproblem uppstår. Det är också viktigt för oss att kunna hjälpa våra kunder så långt som möjligt.

Mer om Swesiaq

SWESIAQ är en oberoende och ideell svensk förening som bildades år 2000.

Föreningen är tvärvetenskaplig och har som målsättning att öka kunskapen om inomhusmiljö och hälsa i samarbete mellan forskare och praktiker inom t.ex. medicin, kemi, mikrobiologi, teknik och byggnadsförvaltning. SWESIAQ är en nationell avdelning (chapter) under den internationella innemiljöorganisationen ISIAQ (International Society of Indoor Air Quality and Climate, http://www.isiaq.org/ ).

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate.

Eftersom du var intresserad av luftkvalitetmätning så kanske även det här kan intressera dig:

Några referensobjekt inom luftkvalitetmätning