020 - 364040 [email protected]

Blästring med Torbometoden

Torboblästring – skonsamt och effektivt

Torboblästring är lämplig där man önskar en skonsam och mycket exakt avverkning. Metoden innebär att blästermedel blandas med vatten redan i blästermaskinen. På så sätt är blästermaterialet helt omslutet av vattenmolekyler när det lämnar maskinen och går ut i blästerslangen.

Optimalt resultat

Vidare kan torboblästern ställas in mycket noggrant så att lufttryck, blästermedelsmängd och vattenmängd justeras till optimalt resultat för det specifika underlaget som skall behandlas.

Blästring Specialrengöringar Sverige.

Torboblästring är en våtblästringsmetod som är skonsam mot underlaget och ändå billig och mycket effektiv. De avancerade Torbo® blästermaskinerna kan justeras noggrant så att en perfekt mix av luft, blästermedel och vatten skapas.

Specialrengöringar Sverige är det enda rikstäckande företaget som erbjuder Torboblästring.

Bo Tandlund

Rengöringsexpert, Specialrengöringar Sverige

Torbo® – blästring

Med vår Torboblästringsmetod som är utvecklad i Tyskland kan vi göra stora som små jobb.

Skonsam blästring är viktig när mat tex vill ta bort färg från ett underlag utan att göra för storåverkan på underlaget, eller om man skall rengöra naturstensfundament, monument eller för den delen betongkonstruktioner eller stål.

Tack vare att man kan blanda vatten och sand i samma behållare så kan man minska dammet med ca 95%. man minskar även sandmängden med upp till 60% i jämförelse med traditionell blästring. Blästringsmetoden förbrukar ca 5% av det vatten som en vanlig våtbläster gör.

Låg vattenförbrukning blir en extra stor fördel när man inte vill ha fukt, exempelvis i känsliga miljöer.

Torboblästring Specialrengöringar Sverige.

Torboblästring vs våtblästring

Våra Torboblästringsmaskiner fylls med blästermedel och vatten redan i blästermaskinen. Därefter trycksätts maskinen så att trycket i behållaren blir 12bar. Genom finurligt teknologi så trycks vatten in i blästermaskinens stängda behållare. Exakt lika mycket vatten som trycks in i behållare, exakt lika mycket blästermedel måste lämna behållaren.

På så sätt vet vi exakt hela tiden hur mycket blästermedel vi använder.

  • Varje blästermedelskorn är inkapslat i vatten när det lämnar maskinen.
  • Maskinen kan tillföra mera vatten om vi önskar, det ger ytterligare lägre slitage mot underlaget och bättre sköljeffekt.
  • På maskinen kan även exakt lufttryck ställas in.
  • Blästermedlen sprutas genom blästermunstycket mot ytan som skall bearbetas.
  • Varje korn som träffar ytan slipar skonsamt bort föroreningen eller beläggningen som skall avlägsnas.
  • När torboblästring är klar kan vi använda maskinen för att enbart skölja med vatten.

Vid denna metod för blästring kan alla blästermedel som är tyngre än vatten användas.

Effekten av Troboblästring blir också bättre eftersom det uppstår en ökad effektivitet när vattnet simultant sköljer bort bortblästrad försmutsning samtidigt som blästring pågår.

Kontakta oss idag för gratis offert!

10 + 14 =

Torboblästring Specialrengöringar Sverige.

Några av de kunder som beställer blästring av oss:

Torboblästring Ncc Signalfabriken
Blästring av fasader med skonsam blästring
Färgblästring för Skanska
blästring av klotter

Ncc för hjälp med blästringar av oss, ett av projekten har varit Signalfabriken i Sundbyberg som är K-märkt.

Skonsam borttagning av färg från fasader för Roland Karlsson Fasadrenoveringar

Skanska är en av våra kunder inom blästring.

Trafikverket är ytterligare ett exempel på en av våra blästringskunder.

Eftersom du var intresserad av torboblästring så kanske du också är intresserad av detta: