Det framgår av en i vissa avseenden unik europeisk studie, som publiceras i facktidskriften European Respiratory Journal.

– Våra resultat understryker vikten av att våra äldsta har en god luftkvalitet inomhus. Det är viktigt att det görs mer för att förebygga luftföroreningar inomhus i vårdboenden, i synnerhet som andelen äldre inom EU kommer att öka kraftigt under de närmaste årtiondena, säger docent Gunilla Wieslander vid Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset.

Studien omfattar 600 äldre kvinnor och män på 50 vårdhem i Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Italien, Polen och Sverige, däribland 55 boenden på sju vårdhem i Uppsala.

Under en vecka mättes halten i inomhusluften av bland annat småpartiklar, formaldehyd, kväveoxid och ozon i dagrummen, som var den plats i vårdehemmet där de boende tillbringade det mesta av sina vakna tid. Halterna av dessa luftföroreningar varierade kraftigt mellan olika vårdhem. Även där de var högst översteg de i allmänhet inte rådande internationella riktlinjer.

Deltagarna genomgick en hälsoundersökning och besvarade en enkät med frågor om bland annat olika luftvägssymtom. Det vanligaste luftvägssymtomen var andnöd och hosta, som besvärade var tredje respektiva var fjärde deltagare.

Andnöd och hosta var dock betydligt betydligt vanligare än så bland de boende på vårdhemmen som hade högst halter av småpartiklar, PM10, och kväveoxid i inomhusluften. På vårdhem med högre halter av formaldehyd hade deltagarna oftare symtom på kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol, än på vårdhem med låga halter av detta miljögift i inomhusluften.

– Sambanden mellan dessa föroreningar och luftvägsbesvär förstärktes om också ventilationen var dålig, vilket dessvärre var mycket vanligt. Åtta av tio vårdhem hade otillfredsställande luftutbyte, säger Gunilla Wieslander.

Studien är den första som på ett systematiskt sätt undersökt sambanden mellan föroreningar i inomhusluften och luftrörsbesvär i vårdboende.

– Att detta inte gjorts tidigare är anmärkningsvärt eftersom kroppens förmåga att hantera skadliga luftföroreningar minskar när vi åldras. Vi såg också tydligt att luftvägsbesvär kopplade till dålig inomhusluft var allra vanligast bland de äldsta deltagarna, de som var 80 år eller äldre, säger Gunilla Wieslander.

FAKTA

Flera källor till föroreningarMichael Norberg - Expert på ventilationsrengöring & inomhusmiljö

Det finns många olika källor till småpartiklar, formaldehyd, kvävedioxid och ozon i inomhusluften. Dit hör byggmaterial, möbler, rengöringsprodukter, desinfektionssystem och kylsystem, men också yttre källor som bilavgaser.

De högsta halterna av småpartiklar PM10, PM0,1 och kvävedioxid i inomhusluften uppmättes på vårdhem i Aten.

Vårdhemmen i Uppsala hade bättre inomhusluft och mindre luftvägsbesvär bland de boende på de flesta vårdhemmen i studien. Dock besvärades de boende i Uppsala mer av slem i luftvägarna, kanske till följd av torrare luft.

Artikeln publiceras i UNT 20150317